سلاح های شکاری

سلاح های شکار به سلاح هایی گفته می شود که اغلب برای شکار حیوانات استفاده میشود، همچنین برای تهیه غذا و به عنوان تفریح و ورزش هم از آن استفاده میشود و تا حدی از سلاح های دفاعی و یا سلاح هایی که در جنگ از آنها استفاه میشود فاصله گرفته است.از آنجایی که انسان ها سلاح طبیعی در اختیار ندارند برای همین از ابتدا به دنبال ساخت ابزاری بودند تا این ضعف را جبران کنند.

مدل های مختلف تفنگهای شکاری

عموماً دو مدل تفنگ شکاری تولید شده است، تفنگ گلوله زنی و تفنگ ساچمه زنی . [۲] تفنگ های گلوله زنی به گلوله هایی گفته می شود که فقط یک گلوله شلیک میکند، این گلوله سربی و دارای روکش برنجی یا مسی است، برای همین دقیق تر و مخرب تر از تفنگ های ساچمه زنی هستند. تفنگ های ساچمه زنی نیازی به هدف گیری خیلی دقیق ندارند و برای زدن اهدافی که در حرکت هستند مناسب تر است

انواع سلاحهای شکاری از لحاظ فشنگ گذاری و مسلح شدن

کمرشکن

تفنگهای تک لول و دولولی هس

تند که برای فشنگ گذاری لازم است آنها را خم کرد

چخماقی

تفنگ را باز و سپس فشنگ گذاری می کنید و برای مسلح کردن باید چخماق را عقب کشید.

کوسه

چکش(ها) در داخل جنگ‌افزار جاسازی شده و از بیرون مش

اهده نمی‌شود. با بازکردن سلاح، مسلح می شود.

گلنگدنی

با حرکت کردن گلنگدن یک فشنگ از خزانه خارج می شود و وارد لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.

دستکش

با کشیدن یک دسته که زیر لوله سلاح جای گرفته، یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.

اهرمی

با کشیدن اهرمی که زیر اسلحه و نزدیک ماشه قر

ار دارد، یک فشنگ داخل لوله می شود و همزمان تفنگ مسلح می شود.

نیمه خودکار

با کشیدن یکباره گلنگدن یک فشنگ داخل لوله می شود و همزمان تفنگ مسلح می شود. بعد از هربار شلیک پوکه خالی به بیرون پرتاب شده و یک فشنگ دیگر در لوله قرار می گیرد و همزمان تفنگ مسلح شده و آماده شلیک بعدی می شود. تفاوت آن با تفنگهای خودکار این است که لازم است برای هر شلیک یک بار ماشه را چکاند و سلاح بصورت مسلسل عمل نمی‌کند. اصولاً در شکار، از سلاحهای خودکار استفاده نمی‌شود.

انواع سلاحها از نظر فضای قرار گرفتن فشنگ

بدون خزانه فشنگ

فشنگ به صورت مستقیم داخل لوله سلاح قرار داده می شود مانند تفنگهای کمرشکن.

با خزانه فشنگ ثابت

عمدتاً در تفنگهای گلنگدنی. مخزن فشنگ در زیر گلنگدن قرار دارد و از بالا فشنگ داخل خزانه جای داده میشود

با خزانه فشنگ متحرک

عمدتاً در تفنگهای گلوله زنی بخصوص نوع خفیف. تعدادی فشنگ در خشاب قرار داده شده و سپس خشاب از زیر تفنگ داخل می شود.

خزانه فشنگ لوله ای

در برخی از کالیبرهای تفنگهای گلوله زنی مثل خفیف و در تعدادی از تفنگهای ساچمه زنی بخصوص از نوع دستکش و اهرمی. فشنگ گذاری معمولاً از زیر تفنگ به داخل لوله ای که حکم خزانه فشنگ را دارد و در زیر لوله و به موازات آن کار گذاشته شده است، انجام می گیرد.

سلاحهای شکاری از نظر تعداد لوله

تک لول

اکثر سلاحهایی که گلوله شلیک میکنند و تعدادی از سلاحهای ساچمه زنی دارای یک لوله هستند.

دولول

بعضی از سلاحهای گلوله زنی و بسیاری از سلاحهای ساچمه زنی دارای دو لوله هستند. دربعضی از تفنگها یکی از لوله ها گلوله زنی و یکی دیگر ساچمه زنی است.

چندلول

اغلب سه لول و بعضی اوقات چهار لول هم دیده شده. البته این مورد بیشتر در سلاحهای قدیمی دیده شده است. عمدتاً ترکیبی از گلوله زنی و ساچمه زنی هستند.