کارشناس انواع اسلحه گرم فشنگ خور شکاری

مشاوره جهت تهیه و واگذاری انواع سلاح(توزیع مهمات ۱۳۹۷ کسانی که در سال قبل موفق به دریافت مهمات نشده اند)

توزیع انواع اسلحه دولتی

نمایندگی توزیع مهمات و فشنگ سهمیه دولتی ساخت وزارت دفاع

فروش انواع سلاح گرم فشنگخور شکاری

خرید انواع اسلحه

اخذ مجوز برای سراسر کشور

۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴ تماس با مدیریت نماینگی سلاح