درباره ما

موضوع : اسلحه و مهمات و شکار

رفع دیدگاهای منفی در مورد شکار در ایران

اعلام توزیع مهمات و فشنگ دولتی

کارشناس اسلحه و مهمات

کارشناسی انواع سلاح گرم فشنگ خور شکار

کمک به حفظ محیط زیست ایران

تاسیس کانون شکار و دوست داران محیط زیست استان قم