موضوع : اسلحه و مهمات و شکار

رفع دیدگاهای منفی در مورد شکار در ایران

اعلام توزیع مهمات و فشنگ دولتی

کارشناس اسلحه و مهمات

کارشناسی انواع سلاح گرم فشنگ خور شکار